Lidmaatschap aanvragen


Aandachtsgebieden Gebouwschil Nederland

Gebouwschil Nederland is de brancheorganisatie voor dak- en gevelspecialisten. Ons belangrijkste doel is omstandigheden scheppen, waarin jij als lid onbezorgd kunt ondernemen. 

Wij komen op voor jouw belangen. Zo maken wij ons bijvoorbeeld sterk voor goed onderwijs, goede arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, de juiste inzet van nieuwe technologie, en nog veel meer. Op deze pagina lichten we belangrijke aandachtsgebieden puntsgewijs toe. Spring snel naar:

1. GNL Verzekeringsdienst

Gebouwschil Nederland heeft samen met Schouten Zekerheid de GNL Verzekeringsdienst opgezet. Samen maken wij ons sterk voor goede verzekeringen die aansluiten bij de risico’s van dak- en gevelspecialisten. Met gunstige premies en dekkingen, een ruim aanbod en een gratis verzekeringscheck. Bekijk meer informatie en blijf goed verzekerd.

2. WKB

Op  1 januari 2024 wordt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor alle bij de bouw betrokken partijen. Dus ook voor ons als aannemers!

Gebouwschil Nederland heeft vooruitlopend hierop, samen met de organisatie Masters in Lean, een systeem ontwikkeld met een 'Dikke duimen-app' die op de bouwplaats gebruikt kan worden om aan de wet te voldoen. Dit systeem samen met de app is exclusief beschikbaar voor leden van Gebouwschil Nederland.

Ook organiseren we met Wkb-kennissessies, spreekuren en proefprojecten ter extra voorbereiding. Neem voor meer informatie contact op met de secretaris van de vereniging; Robert Frank Houbaer via houbaer@gebouwschilnederland.nl.

Naar uitgebreide informatie over Wkb

3. SFHD

Voor de leden dakdekkers hellende daken is een eigen cao overeengekomen. Om alle zaken rond de cao goed te regelen is het SFHD opgericht; het Sociaal Fonds Hellende Daken.

Deze heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van activiteiten, die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak.

Activiteiten kunnen onder andere gericht zijn op het (doen) verrichten van onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en participatie in de bedrijfstak, het adviseren en geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de CAO voortvloeien onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Meer informatie

4. AFNL Lobby

Gebouwschil Nederland is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. Daarmee ondersteunt Gebouwschil Nederland de belangenbehartiging van deze koepel voor het MKB bedrijf in de bouw.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is een koepelorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten ondernemersorganisaties in bouw en infra.  De belangenbehartiging vindt plaats via overkoepelende werkgeversorganisaties, bij overheden en politiek, door gelegenheidscoalities met andere branches, alsmede bij bedrijfstakfondsen en werknemersorganisaties.

De Aannemersfederatie streeft tevens naar een verbetering van het imago van de gespecialiseerde aannemers en een sterker profiel van de mkb-aannemers in de sector. Binnen de Aannemersfederatie kunnen ook drie secties actief zijn, te weten B&U, GA en Infra. Hierin zijn branches verenigd die naar hun samenstelling vergelijkbaar zijn en veel gemeenschappelijke (deel)belangen hebben. Kijk voor meer informatie op aannemersfederatie.nl.

5. Helpdesk voor ondernemers

Gebouwschil Nederland is lid van de Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra. Eén van de diensten van deze koepel is de helpdesk.

Dit is een laagdrempelige en hoogwaardige helpdesk voor de bij de branches aangesloten ondernemers voor allerhande vragen rond bedrijfsvoering, personeelszaken etc. De helpdesk is bereikbaar op 0318 – 54 49 00, of via secretariaat@aannemersfederatie.nl.

6. TCKI

Gebouwschil Nederland is partner van TCKI. TCKI is al meer dan 60 jaar een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Daarbij is tevens expertise aanwezig met betrekking tot de daarbij behorende productieprocessen en -technieken.

De adviseurs van TCKI hebben hun achtergrond in de chemie, in materiaalkunde, procestechniek en werktuigbouwkunde. Zij delen hun kennis en ervaring en versterken op deze manier adviezen die aan klanten worden verstrekt.

De meettechnici leggen met hun geavanceerde meetinstrumenten procesomstandigheden vast. Op basis van deze informatie kunt u maatregelen treffen, die leiden tot een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Denkt u hierbij niet alleen aan kwantiteit- en kwaliteitsaspecten, maar ook aan het terugdringen van energiekosten.

Door gebruik te maken van TCKI kunnen leden van Gebouwschil Nederland belangrijke financiële voordelen halen, en de kwaliteit van hun geleverde werk verhogen; iets waar de branchevereniging zich sterk voor maakt. Kijk voor meer informatie op tcki.nl.

7. Opleidingen

Gebouwschil Nederland is partner van de opleidingsstichting Gaan in de Bouw. Want als ondernemer in de bouw wilt u goed werk leveren en snel kunnen inspelen op de vraag van uw opdrachtgevers en nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Daarvoor heeft u goed opgeleide medewerkers nodig en gemotiveerde nieuwkomers die het vak graag willen leren.

Gaan in de Bouw maakt zich sterk voor de toekomst van de gespecialiseerde aannemerij. Een toekomst die draait om vakmanschap en het vermogen om dat vakmanschap aan te passen aan verandering. Wij willen jongeren en zij-instromers warm laten lopen voor dit vakmanschap en vakmensen voorbereiden op wat de toekomst van hen vraagt.

Meer informatie

8. Testimonials

Waarom zijn de leden van Gebouwschil Nederland eigenlijk lid geworden? Die vraag hebben wij op de man af gesteld. De antwoorden hebben we verzameld op de pagina 'Testimonials', waarmee we aan potentiele nieuwe leden kunnen laten zien wat het het waard maakt om lid te worden van GNL.

Ook een testimonial geven? We horen graag jouw verhaal. Neem hiervoor contact op met houbaer@gebouwschilnederland.nl.

9. Werving

Het werven van nieuw personeel is een behoorlijke uitdaging. De laatste jaren is het alleen maar moeilijker geworden om goede vakmensen te vinden én te behouden. GNL hoort uit eerste hand de verhalen over het personeelstekort in de branche en wil hier iets aan doen. Daarom zetten we ons als brancheorganisatie in om dit een stukje makkelijker voor onze leden te maken. Zodat zij zorgeloos kunnen ondernemen, terwijl de toekomst van de branche gewaarborgd blijft.

Meer over werving

10. JINC

Gebouwschil Nederland is partner van JINC. Enerzijds omdat wij de doelstelling van JINC onderschrijven, anderzijds omdat dit voor onze leden een prachtige aanvulling geeft op het wervingsbeleid.

JINC gaat er van uit dat ieder kind talent heeft. Daarom strijdt JINC samen met bedrijven en scholen voor een samenleving waar je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Om dat te bereiken, helpt JINC we kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.

Met name richten we ons voor onze leden op het project “Bliksemstage”, met als motto: “Weten wat er te koop is op de arbeidsmarkt”.

Zie voor meer informatie jinc.nl.

11. Normen in de Markt

Op het werkgebied van de gebouwschil is een veelheid van normen geldend; de brancheorganisatie Gebouwschil Nederland wil een zo goed mogelijk overzicht van deze normen maken, met een oordeel over of deze normen nog helemaal bij de tijd zijn, of dat ze moeten worden aangepast.

Mocht u suggesties hebben voor aanpassingen of andere opmerkingen over de normen; neem dan contact op met de secretaris van de vereniging; Robert Frank Houbaer via houbaer@gebouwschilnederland.nl.

12. Technische Commissie

Gebouwschil Nederland heeft een breed samengestelde Technische commissie ingericht, die regelmatig bijeenkomt met als doel: “Werkbare richtlijnen op de bouw (voor de leden van GNL)”.

Deze commissie behandelt technische vraagstukken om zo tot een nog sterkere (en slimmere!) branche te komen. De commissie houdt zich voortdurend bezig met het beoordelen van de in de branche geldende normen en richtlijnen en overige actuele ontwikkelingen, zodat GNL beter kan bepalen welke richtlijnen op korte termijn aandacht verdienen.

Mocht u vragen of probleemstellingen hebben die u aan deze commissie wil voorleggen dan kunt u die aan het secretariaat sturen via houbaer@gebouwschilnederland.nl.

13. Ledenonderzoek

In 2020 heeft het onderzoeksbureau Brench een ledenonderzoek voor ons uitgevoerd. De uitkomsten hiervan gebruiken we om het beleid van de vereniging de komende jaren verder vorm te geven.

De leden worden dus nadrukkelijk betrokken bij het beleid en de koers van de van de vereniging.

14. Stichting EDI

Gebouwschil Nederland is partner van Stichting EDI. Een stichting die zich bezighoudt met duurzame inzetbaarheid. Aangezien de arbeidsmarkt continu in beweging is, is het voor iedere werkgever raadzaam om toekomstgericht te handelen. Zodra u als werkgever weet wat het vooruitzicht is van het bedrijf en welke organisatie daarbij past, dan kan een vervolgstap gezet worden. Denk hierbij aan het maken van een efficiënte personeelsplanning.

Een zeer belangrijk element van een gezonde organisatie is een goed plan voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. Hierdoor ontstaat er structurele aandacht voor het welzijn en de ontwikkeling van de werknemers. Het voorkomt problemen van een hoog ziekteverzuim en een groot verloop van personeel en zorgt uiteindelijk voor een gezondere organisatie met betere resultaten.

Stichting EDI helpt werkgevers met het implementeren van het plan om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Zie voor meer informatie: stichtingedi.nl.

15. Circulair bouwen CB’23

Gebouwschil Nederland is partner van Platform CB’23. Platform CB’23 wil bouw-breed partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. In 2021 heeft Gebouwschil Nederland samen met Platform CB’23 gewerkt aan een boekje met voorbeelden die onze leden kunnen gebruiken bij hun werk, in hun contacten met opdrachtgevers, die direct te maken hebben met circulair bouwen. Download 'Circulariteit aan de Gebouwschil' via deze pagina.

Lees ook: Circulariteit in de bouw

16. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Gebouwschil Nederland laat periodiek een onderzoek uitvoeren door het EIB, om zodoende steeds meer inzicht in de specifieke branche te krijgen. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse. Zowel in opdracht als op eigen initiatief verricht het EIB onderzoek voor marktpartijen en overheid. Op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze beantwoordt het EIB economische en sociale vraagstukken over de bouw en gebouwde omgeving.

Het EIB maakt ingewikkelde vraagstukken helder. Met onderzoek en analyses die (beleids)beslissingen onderbouwen en versterken.

Neem voor meer informatie of suggesties voor onderzoek contact op met de secretaris, Robert Frank Houbaer, via houbaer@gebouwschilnederland.nl.

17. CO2-reductie

Wat kan duurzaam bouwen jou opleveren? Als lid van GNL stoot je nu eenmaal CO2 en andere broeikasgassen uit. Dat kost geld – aan energieverbruik én het mislopen opdrachten. Je moet tegenwoordig tenslotte aantonen dat je omgaat met je uitstoot. En we hebben als branche de ambitieuze doelen om in 2030 60% minder uitstoot te hebben en in 2050 emissieloos te bouwen. Dat geeft ook kansen! GNL helpt je hierbij op weg: lees hier hoe wij jou helpen aan CO2-reductie te doen.

18. Kwaliteit van metselwerk

De kwaliteit van metselwerk luistert heel nauw. Een kleine fout of onvoorziene omstandigheid levert al snel problemen op. Om de kwaliteit van metselwerk te waarborgen, zetten wij veelvoorkomende problemen én de oplossingen daarvoor op een rij. Zodat onze leden in de metselbranche vakwerk kunnen blijven leveren. Lees meer op deze pagina.

19. Veilig werken

Als werkgever ben je wettelijk verplicht een gezonde werkgeving te bieden en te zorgen dat medewerkers veilig kunnen werken op de bouwplaats. Lees er meer over en krijg handreikingen op deze pagina

20. Werken met zzp'ers

Werk jij regelmatig met zzp’ers? Voorkom schijnzelfstandigheid (per januari 2025 start de Belastingdienst met handhaving hierop). Lees meer >

21. Duurzame inzetbaarheid

Goed personeel aantrekken, is stap 1. Die medewerkers behouden, is stap 2. Daarom ondersteunen wij jou in het voeren van personeelsbeleid dat zich erop richt een landurige goede samenwerking met je medewerkers hebben. Lees hier meer >