Lidmaatschap aanvragen


Nieuw partnerschap met TCKI

Gebouwschil Nederland is een partnerschap aangegaan met TCKI! TCKI is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, kenniscentrum en adviesbureau voor minerale grondstoffen en de daarmee geproduceerde bouwmaterialen. Ook beschikken zij over de nodige expertise met betrekking tot de daarbij behorende productieprocessen en -technieken.

Nieuw partnerschap met TCKI

Wat heeft TCKI leden van Gebouwschil Nederland te bieden?

TCKI doet onderzoek, voert analyses uit en test materialen, om alle partijen (jij, je klanten, je medewerkers, de overheid en inspecties) te overtuigen van een verantwoorde procesvoering, werkomstandigheden, omgevingseffecten en productkwaliteit.

Een belangrijk element in het voortdurende streven van GNL naar het verbeteren van de kwaliteit van het werk van de leden! Bekijk hieronder een greep uit de mogelijkheden van TCKI, waar jij als lid dankzij ons nieuwe partnerschap ook van kunt profiteren.

Bepalen kwaliteit bouwmaterialen

TCKI kan de kwaliteit van geleverde bouwmaterialen testen en vergelijken met de afgegeven specificaties. Het gaat hierbij met name om geometrische fysische, mechanische, chemische en duurzaamheidseigenschappen van metselbakstenen, steenstrips, dakpannen (beton en keramiek), tegels (wand en vloer), beton(producten), kalkzandsteen en natuursteen. Veel van de testen worden onder RvA-accreditatie uitgevoerd.

Onderzoek aan metselwerk

Bij restauratiewerkzaamheden

Onderzoek naar de eigenschappen van bestaande (voeg)mortels en baksteen. Bij restauratiewerk is het belangrijk dat de best passende mortel en baksteen wordt gekozen. Deze dienen dan zo goed mogelijk aan te sluiten op bestaand metselwerk. Er wordt met name gekeken naar de verhouding toeslagmateriaal en bindmiddel in de mortels, en op basis van onderzoek naar de chemische samenstelling wordt het oorspronkelijk toegepaste bindmiddel gekarakteriseerd. Verder is onderzoek op maat mogelijk op kunstwerken, glazuren en betonsamenstellingen.

Problemen met zoutuitbloeiingen op metselwerk

Er kunnen verschillende oorzaken aan het probleem ten grondslag liggen. We kennen zogenaamde vroege witte uitbloeiingen, kalk-uitlogingen, vergipsing, maar ook specifieke gekleurde uitbloeiingen waaraan veel factoren ten grondslag kunnen liggen. TCKI heeft veel kennis van zaken en kan in voorkomende gevallen een objectieve beoordeling doen. Binnen TCKI kunnen verschillende laboratoriumtechnieken worden ingezet om de samenstelling van de zoutuitbloeiingen te kunnen bepalen.

Er kunnen adviezen worden verstrekt op welke wijze een eventuele reiniging of conservering het beste kan worden georganiseerd (reinigingsmiddelen en eventuele hydrofobering).

(Hecht)sterkte van mortel aan bakstenen

Vaak gaat het hierbij om het bepalen van de buigtreksterkte van een metselwerk of de afschuifsterkte van mortel. Testen aan proefstukken kunnen door TCKI worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor buigtreksterktes en doorbuiggedrag van bijvoorbeeld lateien.

Objectieve beoordeling van de kwaliteit van metselwerk

Objectieve beoordeling van de kwaliteit van metselwerk, tijdens de realisatie of na het gereedkomen. Het toetsingskader hierbij kan zijn, afgegeven specificaties BRL 1007 voor metselbaksteen of URL 2826 voor het metselwerk als geheel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan visuele eigenschappen en beschadigingen.

Dilatatie-adviezen

Bouwkundig medewerkers stellen gevel-dilatatieplannen op en verstrekken advies.

Onderzoek aan daken en dakpannen

Beoordeling van de kwaliteit van zowel betondakpannen als keramische dakpannen

Bij restauraties van woningen komt regelmatig de vraag wat de nog te verwachten levensduur is van bestaande dakpannen. Op basis van een aantal beproevingen naar sterkte en duurzaamheid is TCKI in staat de te verwachten levensduur van bestaande dakpannen (beton en keramiek) in te schatten. Ook ten aanzien van de kwaliteit van nieuw geleverde producten kan een toetsing plaatsvinden aan afgegeven specificaties en beoordelingsrichtlijnen en kan worden meegedacht in het achterhalen van de oorzaak van problemen.

Systemen met steenstrips

Duurzaamheid

TCKI wordt al vele jaren betrokken bij (problemen met) verlijming van steenstrips op verschillende soorten ondergronden en heeft ook in de begeleidingscommissie gezeten van een beoordelingsrichtlijn voor het verlijmen van steenstrips (BRL 1330). Een belangrijk onderdeel van deze BRL is het testen van systemen met verlijmde steenstrips, om te bepalen in welke mate de lijmverbinding als voldoende duurzaam kan worden aangemerkt. TCKI beschikt over diverse typen klimaatkamers en kan testen uitvoeren volgens vele soorten normen en richtlijnen.

Hechtsterktemetingen van steenstrips op ondergronden

Hechtsterktemetingen van steenstrips op ondergronden kunnen ook op locatie worden uitgevoerd. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt om in situ (bijvoorbeeld op proefpanelen), gekoppeld aan een afgestemde frequentie van testen, een eventuele terugloop in hechtsterkte te monitoren.

Voordeel voor leden

Dankzij onze samenwerking worden de werkzaamheden van TCKI voor leden van Gebouwschil Nederland verricht met een korting die kan oplopen tot maar liefst 25%. Bekijk de voorwaarden hier.

Indien de coronarestricties zijn afgebouwd zijn we uitgenodigd om één van onze ALV's bij TCKI te houden. Daar zal – naast een uitgebreide rondleiding door het laboratorium – dan ook meer toelichting worden gegeven op de mogelijkheden die het onderzoeksinstituut aan onze leden biedt. Alvast meer weten? Neem contact op via houbaer@gebouwschilnederland.

Ook lid worden?

Terug naar het overzicht