Lidmaatschap aanvragen Download ons circulariteitsboekje


Mobiele werktuigen in de bouw: persbericht van het EIB

In de bouw komt steeds meer aandacht voor de inzet van emissieloze mobiele werktuigen. Het EIB heeft de studie ‘Mobiele werktuigen in de bouw; financieel-economische analyse van emissieloos materiaal’ in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd. Lees in dit persbericht de conclusies daaruit.

Mobiele werktuigen in de bouw: persbericht van het EIB

Transitie naar zero-emissie kansrijk voor kleine mobiele werktuigen

De inzet van emissieloze mobiele werktuigen in de bouw draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord, het Schone Lucht Akkoord en de adviezen van de Commissie Remkes over het stikstofbeleid. Voor licht mobiele werktuigen is vervanging door emissieloze alternatieven momenteel financieel aantrekkelijk. Wel zijn er operationele knelpunten zoals de energievoorziening op de bouwplaats en ontbreekt nog praktijkervaring in de exploitatie. Voor het zware materieel geldt dat naast de knelpunten de financieel-economische balans momenteel nog ongunstig. Gericht overheidsbeleid van de inzet van emissieloos materieel versnellen, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies en het opzetten van voorbeeldprojecten.

Voor licht mobiele werktuigen goede perspectieven op emissiereductie

In de afgelopen jaren is het aanbod van lichte emissieloze werktuigen voorzichtig op gang gekomen, al is het marktaandeel momenteel nog klein. Aanschaf en gebruik van emissieloos materieel in de laagste gewichtsklasse is economisch rendabel. Tegenover de hogere aanschafprijs van emissieloze mobiele werktuigen in vergelijking tot conventioneel materieel staan lagere onderhouds- en energiekosten in de exploitatiefase. Ook heeft emissieloos materieel een langere levensduur. Door operationele knelpunten zoals beperkingen in de energievoorziening en afwijkende gebruikseisen, is de praktische inzetbaarheid van emissieloos materieel echter momenteel minder dan bij diesel. De verwachting is dat deze knelpunten in de komende jaren geleidelijk zullen verminderen. Er lijkt daarom veel autonoom potentieel voor emissiereductie bij lichte mobiele werktuigen door vervanging met alternatieven.

Vervanging van zwaardere mobiele werktuigen is financieel-economisch ongunstig

Alternatieven voor mobiele werktuigen in de zwaardere gewichtsklasse zijn nauwelijks nog beschikbaar. Fabrikanten van dit materieel zijn actief op mondiale schaal en zijn voorzichtig met grote investeringen in technieken die internationaal nog beperkt worden gevraagd. De business case voor zwaardere werktuigen is momenteel ongunstig. Lagere exploitatiekosten van energie en onderhoud compenseren niet voor de twee à drie maal hogere aanschafprijzen. Voor zwaarder materieel is de energievoorziening op de bouwlocatie een nog groter probleem dan bij lichte werktuigen. De verschillen in aanschafprijzen zullen pas verminderen bij grootschaliger productie van zwaarder materieel op de langere termijn. Gezien deze ongunstige business case voor zwaardere mobiele werktuigen zullen voor de transitie meer financiële middelen nodig zijn. Daarnaast kan echter ook worden gekeken naar de kosteneffectiviteit van investeringen in emissie-arme oplossingen. Hierbij kan worden gedacht aan retrofitoplossingen of aan installaties die uitgestoten stoffen kunnen afvangen.

Tachtig procent van de huidige vloot is voor 2030 aan vervanging toe

De vloot van mobiele werktuigen in de bouw wordt geraamd op bijna 45.000 stuks. Ruim de helft hiervan betreft graafmachines en laadschoppen, die algemeen gebruikt worden in de bouw. Circa de helft van de mobiele werktuigen valt in de lichte gewichtsklasse tot vijf ton. Vijftien procent is zwaarder dan 20 ton. Naar schatting 80% van het materieel zal voor 2030 moeten worden vervangen. Dit hoge aandeel biedt mogelijkheden om bij de overgang naar emissieloze mobiele werktuigen aan te sluiten op de natuurlijke vervangingsmomenten zodat niet vroegtijdig hoeft te worden afgeschreven.

Meer weten?

Download het volledige eindrapport van het onderzoek hier. Vragen over dit onderzoek of over emissieloos materieel in het algemeen? Neem gerust contact met ons op:

Contact met GNL Lid worden?

Terug naar het overzicht